Η συνάρτηση HYPERLINK

Οποιοδήποτε κείμενο σε ένα κελί του excel ή μια εικόνα, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε υπερσύνδεση (link) και με ένα κλικ να μπορείτε να μεταβείτε σε μια άλλη θέση στο αρχείο, σε ένα άλλο αρχείο του office ή άλλης εφαρμογής, σε μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή υπερσυνδέσεων στο excel μπορείτε να βρείτε στη βοήθεια της Microsoft: Για την έκδοση 2002 και 2003 εδώ, για την έκδοση 2007 εδώ και για έκδοση 2010 εδώ.
Σημείωση για όλες τις εκδόσεις του excel (και του word): επιλέξτε το κελί ή την εικόνα που θέλετε να εισάγετε την υπερσύνδεση, πατήστε Ctrl+K και θα εμφανιστεί η καρτέλα δημιουργίας υπερσύνδεσης
Υπερσυνδέσεις μπορείτε να δημιουργήσετε και με την συνάρτηση: =HYPERLINK(link_location;friendly_name)
Η συνάρτηση δέχεται δύο ορίσματα. Το υποχρεωτικό όρισμα link_location, είναι ολόκληρη η διαδρομή και το όνομα αρχείου ή της σελίδας που θα ανοιχτεί και εισάγεται σαν κείμενο με εισαγωγικά. Το προαιρετικό όρισμα friendly_name είναι το κείμενο που θα εμφανίζεται στο κελί με μπλε χρώμα και υπογράμμιση για να κάνετε κλικ πάνω του. Και τα δύο ορίσματα μπορεί να είναι οι διευθύνσεις άλλων κελίων ή καθορισμένα ονόματα. Δέστε πολλά παραδείγματα σύνταξης της HYPERLINK στις παραπάνω διευθύνσεις της Microsoft.
Στο σημερινό σημείωμα θα ασχοληθούμε με υπερσυνδέσεις μέσα στο ίδιο βιβλίο.
Έχετε ένα βιβλίο excel που λέγετε “Βιβλίο.xls” και θέλετε η σύνδεση να σας μεταφέρει στο κελί G234 του φύλλου που λέγετε “ΦύλλοΤάδε”. Σε οποιαδήποτε κελί μέσα στο ίδιο βιβλίο γράψτε την συνάρτηση ως εξής:
=HYPERLINK("[Βιβλίο.xls]ΦύλλοΤάδε!G234";"πάμε")
(εισαγωγικά, άνοιγμα αγκύλης, πλήρες όνομα βιβλίου με την επέκτασή του xls ή xlsx ή xlsm κλπ, κλείσιμο αγκύλης, όνομα φύλλου, θαυμαστικό, διεύθυνση κελιού, εισαγωγικά). Σε εισαγωγικά πρέπει να είναι και το όρισμα friendly_name («πάμε»)
Συνάρτηση HYPERLINK

Συνάρτηση HYPERLINK

Μπορείτε επίσης να γράψετε το link_location σε ένα κελί, έστω το Α1, χωρίς εισαγωγικά: [Βιβλίο.xls]ΦύλλοΤάδε!G234 και το friendly_name στο κελί Α2: πάμε, τότε θα συντάξετε τη συνάρτηση έτσι απλά: =HYPERLINK(A1;A2)
Μπορείτε, ακόμα, να εισάγετε το καθορισμένο όνομα:
 πάμε ="[Βιβλίο.xls]ΦύλλοΤάδε!G234"
και να συντάξετε τη συνάρτηση επίσης απλά:
 =HYPERLINK(πάμε;"πάμε")
Γράψτε το όνομα του φύλλου μέσα σε μονά εισαγωγικά (αποστρόφους) αν αποτελείται από πολλές λέξεις με κενά ανάμεσά τους:
=HYPERLINK("[Βιβλίο.xls]'Φύλλο Τάδε'!G234";"πάμε")
Επειδή ακριβώς το όρισμα link_location εισάγεται σαν κείμενο, οι συνδέσεις έχουν την αδυναμία να μην ενημερώνονται αυτόματα αν ο χρήστης αποθηκεύσει το βιβλίο με άλλο όνομα ή σε άλλη μορφή (οπότε θα αλλάξει η επέκταση του ονόματος) ή αν αλλάξει το όνομα του φύλλου προς το οποίο παραπέμπει η σύνδεση. Επίσης η σύνδεση δεν ενημερώνεται αν μετακινηθεί το κελί που παραπέμπει· αν παράδειγμα εισάγετε ή διαγράψετε γραμμές και στήλες στο φύλλο το κελί πιθανά θα μετακινηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές οι συνδέσεις “σπάνε” και για να λειτουργήσουν ξανά πρέπει να διορθωθούν με τα νέα ονόματα και διευθύνσεις βιβλίων, φύλλων και κελιών. Σίγουρα μεγάλος μπελάς! Ας δούμε λοιπόν τεχνικές με τις οποίες ξεπερνιέται αυτή η αδυναμία της συνάρτησης HYPERLINK. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με υπερσυνδέσεις μέσα στο ίδιο βιβλίο.
>>> Αντικαταστήστε το όνομα του βιβλίου μαζί με την επέκτασή του και τις αγκύλες του, με το σύμβολο της δίεσης # (number sign)· γράψτε δηλαδή την συνάρτηση έτσι:
=HYPERLINK("#ΦύλλοΤάδε!G234";"πάμε")
και θα λειτουργεί, με όποιο όνομα ή μορφή αποθηκεύσετε το βιβλίο σας.
>>> Αν η σύνδεση παραπέμπει προς το ίδιο της το φύλλο, τότε μπορείτε και το όνομα του φύλλου να αντικαταστήσετε με τη δίεση #· έτσι η συνάρτηση:
=HYPERLINK("##G234";"πάμε")
θα σας στείλει στο κελί G234 του ίδιου φύλλου που είναι γραμμένη η συνάρτηση και η σύνδεση θα λειτουργεί πάντα, σε όλες τις αλλαγές που θα κάνετε στο όνομα του βιβλίου ή του φύλλου.
>>> Αν η σύνδεση παραπέμπει προς άλλο φύλλο, τότε ακολουθήστε την παρακάτω τεχνική: Ανοίξτε το φύλλο προς το οποίο θα παραπέμπει η σύνδεση και καθορίστε ένα (καθολικής εμβέλειας) όνομα (έστω keli) για ένα οποιαδήποτε κελί του φύλλου αυτού.
keli=ΦύλλοΤάδε!$A$1
Στη συνέχεια κάντε εισαγωγή ενός ακόμα καθορισμένου ονόματος (έστω sheetname) με τύπο:
= MID(CELL("filename";keli);FIND("]";CELL("filename";keli))+1;35)
Αυτή η συνάρτηση-όνομα επιστρέφει το όνομα του φύλλου, όποιο και να είναι αυτό, διότι το excel ενημερώνει αυτόματα τα καθορισμένα ονόματα με τις αλλαγές των ονομάτων των φύλλων. Μπορείτε τώρα για όνομα φύλλου στη συνάρτηση HYPERLINK να χρησιμοποιήσετε το sheetname.
=HYPERLINK("#'"&sheetname&"'!G234";"πάμε")
(εισαγωγικά, δίεση, απόστροφος, εισαγωγικά, τελεστής &, sheetname, τελεστής &, εισαγωγικά, απόστροφος, θαυμαστικό, διεύθυνση κελιού, εισαγωγικά)
>>> Τέλος για να λειτουργεί η σύνδεση και στην περίπτωση μετακίνησης του κελιού, δώστε πάλι ένα όνομα στο κελί: κελι =ΦύλλοΤάδε!$G$234. Τώρα τη διεύθυνση του κελιού θα την δίνει ο τύπος:
=ADDRESS(ROW(κελι);COLUMN(κελι))
όποια μετακίνηση και να υποστεί το κελί, και η HYPERLINK μπορεί να συνταχθεί έτσι:
=HYPERLINK("#'"&sheetname&"'!"&ADDRESS(ROW(κελι);COLUMN(κελι));"πάμε")

Δέστε τα δύο τελευταία παραδείγματα στο excel βιβλίο:  hyperlinkfunction1

>>> Οι μετακινήσεις κελιών δεν είναι όμως μόνο μηχανικές. Φανταστείτε μία σύνδεση προς την τελευταία παραγγελία του πελάτη Χ, στη βάση των παραγγελιών. Η βάση έχει εν τω μεταξύ ενημερωθεί με νέες παραγγελίες και θέλετε η σύνδεση να ανιχνεύει και να παραπέμπει στη νεώτερη εγγραφή για τον πελάτη Χ. Το δυναμικό αυτό τρόπο σύναξης της HYPERLINK θα δούμε σε νεώτερο σημείωμα.
This entry was posted in excel, Συναρτήσεις φύλλου and tagged , , . Bookmark the permalink.