Κρυφά και πολύ κρυφά φύλλα

Εκτός από δυνατότητα να έχετε ένα ή περισσότερα φύλλα μη εμφανή (κρυφά / Hidden) σε ένα βιβλίο excel, υπάρχει και η δυνατότητα να τα έχετε εντελώς κρυφά, πολύ κρυφά (Very Hidden). Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τα μενού του excel. Μπορεί να γίνει μόνο αν στο περιβάλλον της VBA, ρυθμίσετε την ιδιότητα visible του φύλλου σε Very Hidden. Ανοίξτε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11 για να εμφανιστεί ο επεξεργαστής της Visual Basic.
Στο πάνω αριστερά παράθυρο Project, επιλέξτε το βιβλίο και στη συνέχεια επιλέξτε το φύλλο που θέλετε να ρυθμίσετε σε πολύ κρυφό. Κάτω από το παράθυρο Project, υπάρχει το παράθυρο Properties. Η τελευταία ιδιότητα στο παράθυρο αυτό, είναι η ιδιότητα visible του φύλλου, την οποία από το πτυσσόμενο μενού αλλάξτε τη, από -1-xlSheetVisible σε 2- xlSheetVeryHidden. (Αν δεν βλέπετε το παράθυρο των ιδιοτήτων, πατήστε F4 να εμφανιστεί). Με την ίδια διαδικασία θα κάνετε το φύλλο ξανά ορατό. 
Όπως τα κρυφά φύλλα, έτσι και τα εντελώς κρυφά δεν έχουν κανένα περιορισμό στη χρήση τους. Συναρτήσεις, συνδέσεις, μακροεντολές, pivot, γραφήματα κλπ μπορούν να αναφέρονται σε αυτά, ή από αυτά σε άλλα φύλλα ή βιβλία. Ούτε έχουν περιορισμό στο πλήθος τους, θυμίζω μόνο ότι σε ένα βιβλίο πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα ορατό φύλλο. Καθορισμένα ονόματα που αναφέρονται σε περιοχές των κρυφών και πολύ κρυφών φύλλων θα εξακολουθείτε να τα βλέπετε στο πλαίσιο των ονομάτων. Επίσης τα κρυφά και πολύ κρυφά φύλλα ανιχνεύονται στις συναρτήσεις που περιέχουν αναφορές προς αυτά. Αντίθετα με τα απλώς κρυφά φύλλα, τα εντελώς κρυφά δεν εμφανίζονται στην καρτέλα «Περιεχόμενα» των ιδιοτήτων του βιβλίου. Αυτή η ιδιότητα μαζί με το γεγονός ότι ο απλός χρήστης δεν μπορεί να εμφανίσει τα εντελώς κρυφά φύλλα από τα μενού του excel, κάνουν χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να προστατευτούν δεδομένα, τα  Very Hidden φύλλα.
 
Εκτός από χειριστικά, ένα φύλλο μπορεί να μετατραπεί σε πολύ κρυφό με κώδικα:
Η πρώτη μάκρο μετατρέπει σε πολύ κρυφό το ενεργό φύλλο, η δεύτερη το Φύλλο1 και η τρίτη επαναφέρει ορατό το Φύλλο1 :
Sub testΙ()
ActiveSheet.Visible = xlSheetVeryHidden
End Sub
Sub testΙΙ()
Worksheets("Φύλλο1").Visible = xlSheetVeryHidden
End Sub
Sub testΙΙΙ()
Worksheets("Φύλλο1").Visible = xlSheetVisible
End Sub
Η παρακάτω μάκρο θα διατρέξει όλα τα φύλλα του βιβλίου και θα εμφανίσει ένα μήνυμα για τα φύλλα που περιέχει. 
Sub Visible_Hidden_macro()
Dim m1 As Integer
Dim m2 As Integer
Dim m3 As Integer
Dim sht As Object
For Each sht In Sheets
    If sht.Visible = xlSheetVisible Then m1 = m1 + 1
    If sht.Visible = xlSheetHidden Then m2 = m2 + 1
    If sht.Visible = xlSheetVeryHidden Then m3 = m3 + 1
Next sht
MsgBox "Το βιβλίο περιέχει:" + vbLf + _
(m1 & " ορατά φύλλα") + vbLf + _
(m2 & " κρυφά φύλλα") + vbLf + _
(m3 & " πολύ κρυφά φύλλα"), , ActiveWorkbook.Name
End Sub
Για ένα πιο συστηματικό χειρισμό, κατεβάστε το βιβλίο:  GoToSheet_vbamacro
Περιέχει την μακροεντολή GoToSheet που όταν την τρέξετε θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο που περιέχει όλα τα φύλλα του ενεργού βιβλίου, φανερά, κρυφά ή εντελώς (πολύ) κρυφά. Μπορείτε να πάτε σε όποιο φύλλο θέλετε, αν το επιλέξετε και πατήσετε το πλήκτρο: OK Go.. ( Ή διπλό κλικ στο όνομα του φύλλου). Αν το φύλλο είναι κρυφό ή πολύ κρυφό θα μετατραπεί σε φανερό. Για να μετατρέψετε ένα φανερό ή ένα κρυφό φύλλο σε εντελώς κρυφό, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο: make sheet very hidden. Η εφαρμογή είναι χρήσιμη και για βιβλία που περιέχουν πάρα πολλά φύλλα. Στο πλαίσιο θα δείτε όλα τα φύλλα αλφαβητικά ταξινομημένα και εύκολα θα διαλέξετε αυτό που θέλετε. Αν σας αρέσει μπορείτε να αντιγράψετε τον κώδικά της στο personal βιβλίο σας.
 

 

This entry was posted in excel, Μακροεντολές, VBA and tagged , , , , . Bookmark the permalink.