Ειδικές συναρτήσεις για τη μέση τιμή (average)

Από την εποχή που ο Ηρόδοτος εκτίμησε σε 3 το μέσο αριθμό των γενεών σε έναν αιώνα και χρησιμοποιώντας τον αριθμό αυτό, υπολόγισε την ηλικία της Αιγυπτιακής βασιλείας σε 11340 έτη,  η μέση τιμή παραμένει το πιο δημοφιλές στατιστικό μέτρο για να περιγράψουμε ή να κατανοήσουμε ένα μεγάλο πληθυσμό αριθμητικών δεδομένων ή να υπολογίσουμε το μέγεθος ενός πληθυσμού  από μετρήσεις σε δείγματά του.
Οι συναρτήσεις AVERAGE , AVERAGEA, TRIMMEAN, DAVERAGE  του excel από τις πιο χρήσιμες, δεν είναι από μόνες τους αρκετές να λύσουν, σε μερικές περιπτώσεις, μια ειδική ανάγκη μας.
Αν θέλω το μέσο όρο μόνο των θετικών τιμών ή μόνο των μοναδικών τιμών αποκλείοντας τα διπλότυπα ή να αποκλείσω ακραίες τιμές από τα δεδομένα κλπ, θα πρέπει να σχεδιάσω νέες συναρτήσεις. Περισσότερες από 30 συναρτήσεις φύλλου στις οποίες εμπλέκετε η μέση τιμή, θα τις βρείτε στο excel βιβλίο: Average_functions
This entry was posted in excel, Συναρτήσεις φύλλου and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.