Σχολική λύση εξίσωσης δεύτερου βαθμού

Η λύση μιας εξίσωσης β βαθμού με το excel είναι μια εύκολη υπόθεση. Η σημερινή vba συνάρτηση χρήστη, δεν λύνει την εξίσωση, αλλά δίνει σε μορφή κειμένου την «σχολική» λύση της εξίσωσης. Αν δεν θυμάστε πως λύναμε στο γυμνάσιο τις εξισώσεις αυτές δέστε την εικόνα….
Αν είστε καθηγητής ή μαθητής ή γονιός η συνάρτηση αυτή θα σας γλυτώσει από μπελαλίδικες  επαληθεύσεις. Άλλωστε και εγώ για κάτι τέτοιο την έγραψα. Η γραφή του κώδικα ακολουθεί την λογική της αλγεβρικής λύσης της εξίσωσης.
Η συνάρτηση =BEQU(α;β;γ) δέχεται τους 3 ακέραιους (όχι δεκαδικούς) συντελεστές τις εξίσωσης αx²+βx+γ=0 από κελιά ή απ’ ευθείας και επιστρέφει τη «λύση» σε μορφή κειμένου.
Θα βρείτε τον κώδικα της συνάρτησης στο word αρχείο: CodQuadraticEquation
Ή κατεβάστε ένα excel βιβλίο με την συνάρτηση:  VbaQuadraticEquation
Καλή διασκέδαση.

This entry was posted in excel, Συναρτήσεις Χρήστη, VBA and tagged , , , . Bookmark the permalink.